CHỨC NĂNG

Văn phòng là đơn vị thuộc Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp có chức năng quản lý, tham mưu về công tác tổ chức cán bộ, bộ máy; công tác hành chính – quản trị; tổng hợp, đối ngoại; tham gia các hoạt động khác theo chức năng, nhiệm vụ của Viện.

NHIỆM VỤ

1. Về tổ chức và biên chế:

a) Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ Lãnh đạo Tổng cục giao trong từng giai đoạn để tiến hành rà soát, nghiên cứu đề xuất tách, nhập hoặc thành lập mới các đơn vị thuộc Viện;

b) Xây dựng, trình Viện trưởng kiện toàn tổ chức bộ máy của Viện;

c) Phối hợp với các đơn vị thuộc Viện xây dựng văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ làm việc của các đơn vị thuộc Viện trình Viện trưởng ký ban hành;

d) Xây dựng, trình Viện trưởng kế hoạch biên chế hàng năm và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

2. Về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức và người lao động của Viện:

a) Xây dựng quy hoạch, kế hoạch tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức và người lao động của Viện;

b) Trình Viện trưởng quyết định kế hoạch tuyển dụng, tổ chức tuyển dụng, ký hợp đồng lao động; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thay đổi vị trí việc làm, miễn nhiệm hoặc cho thôi giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó các phòng thuộc Viện, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu, thôi việc và giải quyết các chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động của Viện.

d) Tham mưu giúp Viện trưởng quyết định việc nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, chế độ phụ cấp và các chế độ khác; thực hiện chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; bảo hiểm thất nghiệp đối với công chức, viên chức, người lao động của Viện theo quy định của pháp luật;

đ) Giúp Viện trưởng xây dựng và theo dõi việc thực hiện quy chế làm việc; quy chế thực hiện dân chủ và một số quy chế khác trong hoạt động của Viện;

e) Thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động của Viện theo phân cấp.

3. Về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và người lao động:

a) Chủ trì, phối hợp với các phòng/trung tâm thuộc Viện đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng hằng năm và trình Viện trưởng phê duyệt. Tổ chức triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đã được phê duyệt.

b) Trình Viện trưởng xem xét, quyết định hoặc ký văn bản gửi Vụ Tổ chức cán bộ cử công chức, viên chức và người lao động đi công tác, học tập, bồi dưỡng, nghiên cứu khảo sát ở trong nước và ở nước ngoài.

4. Về công tác tổng hợp, hành chính – quản trị:

a) Tổng hợp, xây dựng và đôn đốc thực hiện các báo cáo định kỳ (tháng, 6 tháng, năm), báo cáo cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, các báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất của Viện gửi Lãnh đạo Bộ và các đơn vị liên quan;

b) Tổ chức quản lý công tác văn thư – lưu trữ: tiếp nhận, xử lý văn bản đến, trình ký văn bản đi và quản lý sử dụng con dấu của Viện theo các qui định hiện hành của pháp luật;

c) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị thuộc Viện tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, nghiệm thu dự án, đề tài, chương trình nghiên cứu khoa học theo sự phân công của Viện trưởng;

d) Đảm bảo phương tiện đi công tác và các điều kiện làm việc khác cho công chức, viên chức và người lao động trong Viện;

đ) Xây dựng kế hoạch và trình Viện trưởng xem xét đề nghị các cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch mua mới, thay thế và sửa chữa lớn tài sản, phương tiện, trang bị phục vụ cho hoạt động của Viện theo đúng chế độ hiện hành;

e) Thực hiện việc mua sắm, quản lý cấp phát, giao và sử dụng tài sản theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định. Trình Viện trưởng để báo cáo các cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi, điều chỉnh, thanh lý tài sản thuộc phạm vi quản lý, sử dụng của Viện;

f) Hướng dẫn các đơn vị, cá nhân thực hiện đúng chế độ đăng ký, cấp phát, sử dụng, kiểm kê và báo cáo tình hình sử dụng tài sản do Viện quản lý theo quy định;

g) Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản của Viện theo đúng các quy định hiện hành;

h) Là đầu mối giải quyết các vụ, việc liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản của Viện;

i) Quản lý trang thiết bị, phương tiện làm việc của Văn phòng Viện do Viện phân cấp theo quy định.

5. Về hợp tác quốc tế:

a) Là đầu mối giúp Viện trưởng quản lý công tác hợp tác quốc tế về hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng với nước ngoài.

b) Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các thỏa thuận hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học thuộc chức năng, nhiệm vụ của Viện; tổ chức thực hiện hoặc đề xuất việc tổ chức thực hiện, quản lý, theo dõi việc thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học thuộc chức năng, nhiệm vụ của Viện; trình Viện trưởng việc ký kết và thực hiện các thỏa thuận hợp tác nhân danh Viện với các cơ quan, tổ chức quốc tế về nghiên cứu khoa học thuộc chức năng, nhiệm vụ của Viện theo quy định của pháp luật.

c) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế về nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam; phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tiếp đón và làm việc với các đoàn nước ngoài đến làm việc với Viện.

6. Chủ trì hoặc phối hợp thực hiện nghiên cứu các đề án, dự án, chương trình, đề tài, dịch vụ công, chuyên đề nghiên cứu khoa học; tham gia góp ý kiến, thẩm định các đề tài, dự án, dự thảo văn bản thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Viện hoặc theo sự phân công của Viện trưởng.

7. Thực hịên chế độ thông tin, báo cáo, thống kê theo quy chế làm việc của Viện.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

CHỨC NĂNG

Phòng Tài chính – Kế toán là đơn vị thuộc Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp có chức năng tham mưu, giúp Viện trưởng quản lý công tác kế hoạch, tài chính, kế toán của Viện theo quy định của pháp luật.

NHIỆM VỤ

1. Công tác quản lý kế hoạch, tài chính, kế toán:

a) Lập kế hoạch tài chính hàng năm và các kế hoạch khác liên quan đến tài chính của Viện;

b) Lập và đề xuất phân bổ dự toán chi tiết cho hoạt động của các đơn vị trình Viện trưởng phê duyệt sau khi dự toán của Viện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Chủ trì xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ Viện;

d) Hướng dẫn và kiểm tra thực hiện chế độ quản lý tài chính, kế toán, tài sản và chế độ chi tiêu nội bộ của Viện theo quy chế của Viện và quy định của pháp luật;

e) Lập và nộp báo cáo tài chính định kỳ theo đúng quy định.

2. Công tác quản lý vốn và thanh quyết toán:

a) Hướng dẫn đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Viện triển khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách đã được phân bổ;

b) Quản lý các nguồn kinh phí liên quan đến các hoạt động của Viện.

c) Theo dõi và thanh, quyết toán các khoản chi bằng nguồn kinh phí do Viện quản lý.

3. Công tác quản lý tài sản:

a) Phối hợp với Văn phòng xây dựng kế hoạch và trình Viện trưởng xem xét đề nghị các cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch mua mới, thay thế và sửa chữa lớn tài sản, phương tiện, trang bị phục vụ cho hoạt động của Viện theo đúng chế độ hiện hành;

b) Tham gia công tác kiểm kê tài sản, kiểm tra kế toán, tổ chức bảo quản lưu trữ hồ sơ, tài liệu kế toán theo quy định;

4. Các nhiệm vụ khác:

a) Quản lý viên chức, trang thiết bị, phương tiện làm việc được giao theo theo quy định và phân cấp của Viện;

b) Phổ biến và hướng dẫn các đơn vị trong Viện và cán bộ, viên chức thực hiện đúng các quy định về tài chính, kế toán;

c) Phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo, đề tài, dự án theo sự phân công của Viện trưởng;

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Viện trưởng.

CHỨC NĂNG

Trung tâm Nghiên cứu Kỹ năng và Chuẩn đào tạo là đơn vị thuộc Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp có chức năng nghiên cứu cơ bản về chiến lược, chính sách, ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu về phát triển kỹ năng và chuẩn đào tạo; tham gia các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, thẩm định và các hoạt động tư vấn, dịch vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ của Viện.

NHIỆM VỤ

1. Nghiên cứu về tiêu chuẩn đào tạo: tiêu chí, tiêu chuẩn của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chương trình đào tạo; hệ thống danh mục thiết bị chuẩn trong giáo dục nghề nghiệp ở các cấp trình độ đào tạo; chi phí, định giá các sản phẩm và dịch vụ giáo dục nghề nghiệp; tiêu chuẩn năng lực và kỹ năng của cán bộ quản lý, nhà giáo giáo dục nghề nghiệp chính quy và giáo dục nghề nghiệp thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp trong doanh nghiệp.

2. Nghiên cứu phát triển khung các trình độ, tiêu chuẩn nghề nghiệp, hệ thống đánh giá và công nhận kỹ năng.

3. Nghiên cứu phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng, kiểm soát, quản lý chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

4. Tổ chức và thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các đối tượng: cán bộ quản lý và nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, chuyên gia xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề, chuyên gia xây dựng ngân hàng câu hỏi và bài thực hành đánh giá kỹ năng nghề, đánh giá viên kỹ năng nghề, kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp, cán bộ làm công tác bảo đảm chất lượng đào tạo nghề và các đối tượng khác liên quan. Tham gia đào tạo trình độ sau đại học về khoa học giáo dục nghề nghiệp.

5. Tham gia thực hiện kiểm định chất lượng theo quy định.

6. Tham gia thẩm định, đánh giá các dự án, chính sách, chương trình, công trình nghiên cứu liên quan đến giáo dục nghề nghiệp, phát triển kỹ năng và chuẩn đào tạo.

7. Thực hiện các hoạt động tư vấn và dịch vụ liên quan đến giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng.

8. Tham gia xây dựng chính sách, chiến lược, quy hoạch và phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

CHỨC NĂNG

Trung tâm Thông tin – Thống kê là đơn vị thuộc Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp có chức năng nghiên cứu cơ bản, chiến lược, chính sách, ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu về thông tin, thống kê, phân tích, dự báo trong giáo dục nghề nghiệp và các lĩnh vực liên quan đến lao động – xã hội; tham gia các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, thẩm định và các hoạt động tư vấn, dịch vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ của Viện.

NHIỆM VỤ

1. Nghiên cứu và xây dựng cơ sở lý luận thực tiễn về thông tin, thống kê phân tích và dự báo về giáo dục nghề nghiệp và các lĩnh vực liên quan đến lao động – xã hội.

2. Nghiên cứu và xây dựng cơ sở dữ liệu, ngân hàng dữ liệu hệ thống thông tin, thống kê về giáo dục nghề nghiệp.

3. Nghiên cứu, cập nhật, xây dựng, đào tạo và chuyển giao công nghệ phân tích thông tin, thống kê về giáo dục nghề nghiệp.

4. Tổ chức thu thập, xử lý, phân tích, tổng hợp và phổ biến các thông tin tư liệu, tiến bộ khoa học – kỹ thuật, thành tựu khoa học – công nghệ trong và ngoài nước về thông tin, thống kê về giáo dục nghề nghiệp.

5. Tổ chức điều tra, thu thập, cập nhật, xử lý thông tin và dữ liệu, lưu trữ, quản trị dữ liệu từ các cuộc điều tra cơ bản, điều tra chọn mẫu về giáo dục nghề nghiệp và các lĩnh vực liên quan quan đến lao động – xã hội.

6. Xây dựng công cụ để phát triển, quản lý, đánh giá tác động của các chính sách, chiến lược đào tạo nghề nghiệp đối với cơ sở đào tạo, cán bộ quản lý, giáo viên, người học, doanh nghiệp và tổ chức sử dụng lao động.

7. Cung cấp các dịch vụ tư vấn về giáo dục nghề nghiệp cho các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

8. Tham gia đào tạo trình độ sau đại học về giáo dục nghề nghiệp, tổ chức và thực hiện các hoạt động đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

9. Tham gia thẩm định và đánh giá các dự án, chính sách, chương trình, công trình nghiên cứu liên quan đến quản lý, chiến lược, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp.

10. Tham gia xây dựng chiến lược phát triển ngành và chương trình mục tiêu về giáo dục nghề nghiệp.

11. Thực hiện phân tích và đánh giá định kỳ hoặc đột xuất các vấn đề về giáo dục nghề nghiệp.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

CHỨC NĂNG

Trung tâm Nghiên cứu Chương trình là đơn vị trực thuộc Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp có chức năng nghiên cứu cơ bản, chính sách, chiến lược, ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu về chương trình và phương thức giáo dục nghề nghiệp; tham gia các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, thẩm định và các hoạt động tư vấn, dịch vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ của Viện.

NHIỆM VỤ

1. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển chương trình giáo dục nghề nghiệp; nghiệp vụ sư phạm; kỹ năng dạy học; nguyên tắc, qui trình xây dựng chương trình, giáo trình, học liệu giáo dục nghề nghiệp ở các cấp trình độ đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp; Nghiên cứu nguyên tắc, quy trình xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho nhà giáo, cán bộ nghiên cứu khoa học, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp và các đối tượng có liên quan.

2. Nghiên cứu về quản lý giáo dục nghề nghiệp; đổi mới quản lý giáo dục nghề nghiệp; phát triển học liệu dạy học; qui trình, nguyên tắc khai thác, sử dụng học liệu, phương tiện, thiết bị và công nghệ mới vào giáo dục nghề nghiệp.

3. Nghiên cứu, phân tích chính sách về giáo dục nghề nghiệp làm căn cứ chung cho việc xây dựng các chính sách, chiến lược, quy hoạch và phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp

4. Tổ chức, thực hiện các chương trình, dự án, đề tài khoa học trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

5. Tham gia xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, đề án trong và ngoài nước về phát triển chương trình giáo dục nghề nghiệp.

6. Tổ chức và thực hiện thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, phát triển chương trình giáo dục nghề nghiệp, nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng dạy học, công nghệ mới; chuyển giao công nghệ kỹ thuật; công nghệ đào tạo tiên tiến và các lĩnh vực khác liên quan về giáo dục nghề nghiệp cho cán bộ quản lý, nhà giáo và các đối tượng khác có liên quan. Tham gia đào tạo trình độ sau đại học về giáo dục nghề nghiệp

7. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chương trình tào tạo, bồi dưỡng, giáo trình, tài liệu, học liệu và các ấn phẩm khác phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập về giáo dục nghề nghiệp.

8. Tham gia thẩm định, đánh giá các chương trình, dự án, các công trình nghiên cứu về giáo dục nghề nghiệp.

9. Thực hiện các hoạt động nghiên cứu, tư vấn, dịch vụ, chuyển giao công nghệ đào tạo và các lĩnh vực khác có liên quan dưới các hình thức tổ chức, liên kết tổ chức, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của Viện.

10. Quản lý viên chức, trang thiết bị, phương tiện làm việc của Trung tâm.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

CHỨC NĂNG

Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng là đơn vị trực thuộc Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp có chức năng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng khoa học và công nghệ cho nhà giáo, cán bộ quản lý và các đối tượng khác có liên quan trong giáo dục nghề nghiệp; liên kết đào tạo sau đại học theo quy định; tham gia các hoạt động nghiên cứu, thẩm định và các hoạt động tư vấn, dịch vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ của Viện.

NHIỆM VỤ

1. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chuẩn chức năng nghề nghiệp cho cán bộ, nhà giáo trong giáo dục nghề nghiệp;

2. Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho các đối tượng có nhu cầu thuộc các lĩnh vực có liên quan đến giáo dục nghề nghiệp và việc làm;

3. Tổ chức, phối hợp, liên kết với các tổ chức, đơn vị trong và ngoài nước ứng dụng những kết quả nghiên cứu khoa học vào biên soạn chương trình, tài liệu, học liệu phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ giáo dục nghề nghiệp;

4. Thực hiện chuyển giao công nghệ, ứng dụng thử nghiệm các phương pháp giảng dạy mới, công nghệ mới, các phương tiện kỹ thuật hiện đại, phương thức đào tạo mới vào đào tạo nghề nghiệp;

5. Làm dịch vụ và tư vấn khoa học về đào tạo nghề nghiệp, thiết bị đào tạo nghề, kết hợp sơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp và hội nhập quốc tế về giáo dục nghề nghiệp;

6. Tổ chức triển khai các hoạt động kiểm định, chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đánh giá kỹ năng nghề cho người lao động khi được cấp có thẩm quyền cho phép;

7. Phối hợp, tham gia tổ chức các hội nghị, hội thảo về công tác đào tạo bồi dưỡng, luyện thi và tổ chức các cuộc thi tay nghề trong nước và quốc tế;

8. Tổ chức đào tạo sau đại học các chuyên ngành thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp khi được các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép;

9. Nghiên cứu và phối hợp thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, các đề án, dự án về đổi mới nội dung, phương pháp, phương thức đào tạo, bồi dưỡng và ứng dụng thực nghiệm trong giáo dục nghề nghiệp;

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

CHỨC NĂNG

Tạp chí Giáo dục nghề nghiệp là đơn vị thuộc Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp có chức năng công bố, chia sẻ, trao đổi kết quả nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp; thông tin, tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp.

Tạp chí Khoa học giáo dục nghề nghiệp có con dấu riêng và được sử dụng tài khoản tại Ngân hàng của Viện Nghiên Khoa học giáo dục nghề nghiệp.

NHIỆM VỤ

1. Trình Lãnh đạo Viện kế hoạch phát triển dài hạn và hàng năm của Tạp chí;

2. Công bố, chia sẻ, trao đổi kết quả nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp;

3. Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp;

4. Trao đổi lý luận, nghiệp vụ; thông tin về kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục nghề nghiệp;

5. Tổ chức biên tập và phát hành Tạp chí Giáo dục nghề nghiệp hàng tháng;

6. Phối hợp với các đơn vị thuộc Viện, các tổ chức có liên quan để in ấn, xuất bản, phát hành các chuyên đề, ấn phẩm về lĩnh vực khoa học giáo dục nghề nghiệp và các chuyên đề, ấn phẩm khác theo quy định của pháp luật;

7. Tổ chức các hoạt động dịch vụ, sự kiện truyền thông phù hợp với lĩnh vực chuyên môn theo quy định của pháp luật;

8. Thực hịên chế độ thông tin, báo cáo, thống kê theo quy chế làm việc của Viện.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.