I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

1. Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập trực thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, thực hiện chức năng nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu phục vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp; đào tạo sau đại học và tham gia đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; thực hiện các dịch vụ nghiên cứu, tư vấn, thực nghiệm trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

2. Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, trụ sở tại Thành phố Hà Nội.

3. Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp có Hội đồng khoa học được tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Trình Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp kế hoạch nghiên cứu và ứng dụng khoa học dài hạn và hàng năm về giáo dục nghề nghiệp.

2. Nghiên cứu cơ bản chiến lược, quy hoạch, các cơ chế, chính sách giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng, hệ thống bảo đảm và đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

3. Nghiên cứu phát triển chương trình, phương pháp đào tạo, thiết bị và học liệu.

4. Nghiên cứu phát triển khung các trình độ; tiêu chuẩn nghề nghiệp và tiêu chuẩn đào tạo, hệ thống đánh giá và công nhận kỹ năng nghề quốc gia.

5. Nghiên cứu phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng, quản lý và kiểm định chất lượng nghề nghiệp.

6. Nghiên cứu thử nghiệm và ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào đào tạo và sản xuất, thực hiện chuyển giao công nghệ đào tạo nghề nghiệp.

7. Nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục nghề nghiệp.

8. Điều tra, thống kê, phân tích và dự báo phục vụ nghiên cứu khoa học.

9. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục nghề nghiệp.

10. Liên kết đào tạo trình độ sau đại học theo quy định. Tham gia bồi dưỡng và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bồi dưỡng ứng dụng khoa học và công nghệ trong giáo dục nghề nghiệ. Phối hợp với các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp, kỹ năng sư phạm cho nhà giáo, người dạy tại các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, đánh giá kỹ năng nghề quốc gia, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

11. Xuất bản và phát hành tạp chí, các ấn phẩm, thông tin, tư liệu về giáo dục nghề nghiệp.

12. Thực hiện các hoạt động tư vấn và dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn theo quy định.

13. Tham gia thẩm định, đánh giá các chương trình, dự án, các công trình nghiên cứu về giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng.

14. Hợp tác với các tổ chức và cá nhân ở trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế trong nghiên cứu giáo dục nghề nghiệp theo quy định.

15. Quản lý công chức, viên chức, người lao động, tài chính và tài sản được giao theo quy định.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Cục trưởng giao.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Các phòng, đơn vị nghiên cứu:

a. Văn phòng

b. Phòng Tài chính – Kế toán

c. Trung tâm Nghiên cứu Kỹ năng và Chuẩn đào tạo

d. Trung tâm Nghiên cứu Chương trình

đ. Trung tâm Thông tin – Thống kê

e. Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng

g. Tạp chí Giáo dục nghề nghiệp

Tạp chí Giáo dục nghề nghiệp có con dấu riêng và được sử dụng tài khoản của Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp.

2. Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp có Viện trưởng và không quá 03 Phó Viện trưởng.

a) Viện trưởng điều hành hoạt động của Viện; chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng và trước pháp luật về mọi hoạt động của Viện.

b) Phó Viện trưởng giúp việc Viện trưởng theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Viện trưởng, chịu trách nhiệm trước Viện trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

3. Viện trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Viện; ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nộ bộ, quy chế sử dụng tài sản và các quy chế khác của Viện theo quy định; quản lý, phân công, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Viện phù hợp với đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.