Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học do Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp chủ trì giai đoạn 2010 – 2021

Tháng Ba : 25-03-2021 Written by : trungtamkynang
font size :
Tên đề tài Mục tiêu Năm
Giải pháp phát triển đào tạo kỹ năng số cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp Đề xuất giải pháp phát triển đào tạo kỹ năng số cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở GDNN, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp và phát triển nguồn nhân lực trong chuyển đổi số quốc gia 2021
Nghiên cứu đề xuất bộ tiêu chí giám sát, đánh giá chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 – 2030 Đề xuất bộ tiêu chí giám sát, đánh giá chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 – 2030 và đề xuất giải pháp, điều kiện áp dụng phục vụ công tác giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp 2021
Đề xuất giải pháp thúc đẩy việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Đề xuất giải pháp thúc đẩy công tác đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động giúp đẩy mạnh việc chuẩn hóa, công nhận, phát triển trình độ kỹ năng nghề quốc gia và hợp tác quốc tế về kỹ năng nghề trong thời kỳ mới 2021
Nghiên cứu đề xuất khung chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 Nghiên cứu cơ sở khoa học về khung chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp và đề xuất khung chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 2021
Giải pháp cải thiện thứ hạng chất lượng giáo dục nghề nghiệp Việt Nam theo tiếp cận quốc tế về chỉ số chất lượng Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng và cải thiện thứ hạng chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo tiếp cận quốc tế về chỉ số chất lượng.

 

2020 – 2021
Xây dựng khung năng lực đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở địa phương đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập

 

Xây dựng khung năng lực cán bộ quản lý nhà nước về GDNN ở địa phương và đề xuất các giải pháp triển khai khung năng lực theo hướng chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập 2020
Cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý văn bằng số trong giáo dục nghề nghiệp Đề xuất giải pháp cấp và quản lý văn bằng số trong GDNN 2020
Giải pháp gắn kết GDNN với đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Đề xuất một số giải pháp tăng cường sự gắn kết giữa giáo dục nghề nghiệp (GDNN) với đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2019
Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng danh mục ngành, nghề yêu cầu sử dụng lao động có văn bằng, chứng chỉ GDNN Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về danh mục ngành, nghề yêu cầu sử dụng lao động có văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp (GDNN) nhằm đề xuất phương pháp, tiêu chí xây dựng danh mục ngành, nghề yêu cầu sử dụng lao động có văn bằng, chứng chỉ GDNN 2019
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở GDNN cấp huyện Phân tích làm rõ vai trò, vị trí của hệ thống cơ sở GDNN cấp huyện, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở GDNN cấp huyện 2019
Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng mô hình đào tạo nghề nghiệp có hiệu quả đối với người khuyết tật Đề xuất được một số mô hình đào tạo nghề nghiệp có hiệu quả, phù hợp với các nhóm đối tượng khuyết tật nhẹ. 2018
Xây dựng cơ chế điều phối hoạt động giữa các đối tác có liên quan trong giáo dục nghề nghiệp Đề xuất mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của ban/bộ phận điều phối hoạt động của các đối tác có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả gắn kết giữa đào tạo và sử dụng lao động. 2018
Nâng cao khả năng tham gia của giáo dục nghề nghiệp vào chuỗi cung ứng nhân lực cho các nền kinh tế APEC Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao sự tham gia của GDNN của Việt Nam vào chuỗi cung ứng nhân lực cho các nền kinh tế APEC 2017-2018
Đổi mới giáo dục nghề nghiệp nhằm phát triển kinh tế, bình đẳng cơ hội và gắn kết xã hội khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ Đề xuất giải pháp đổi mới GDNN nhằm phát triển kinh tế, bình đẳng cơ hội và gắn kết xã hội khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ 2017-2018
Nâng cao chất lượng đào tạo nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu lao động các khu công nghiệp Đánh giá thực trạng và nhu cầu đào tạo nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu lao động các khu công nghiệp; Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu lao động tại các khu công nghiệp 2017-2018
Đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp theo định hướng thị trường lao động và hội nhập quốc tế Đề xuất các giải pháp, lộ trình và điều kiện thực hiện đổi mới QLNN về GDNN theo định hướng TTLĐ và hội nhập quốc tế phù hợp với bối cảnh và điều kiện của Việt Nam. 2017-2018
Chuẩn hóa giáo dục nghề nghiệp theo yêu cầu hội nhập Tổng quan các chuẩn và tiêu chuẩn của GDNN theo yêu cầu hội nhập và quốc tế và đề xuất các giải pháp, lộ trình và điều kiện thực hiện chuẩn hóa trong GDNN theo yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế. 2017-2018
Định hướng và giải pháp  phát triển kỹ năng nghề nghiệp ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập – Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển kỹ năng nghề nghiệp;

– Thực trạng phát triển kỹ năng nghề nghiệp ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập;

– Định hướng và giải pháp phát triển kỹ năng nghề nghiệp của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.

2016
Cơ sở xây dựng mô hình hội đồng kỹ năng ngành (SSC) ở Việt Nam Nghiên cứu cơ sở và lý luận về mô hình hội đồng kỹ năng ngành từ đó đưa ra những căn cứ làm cơ sở cho xây dựng mô hình hội đồng kỹ năng ngành (SSC) ở Việt Nam 2016
Quy trình và phương pháp xây dựng chuẩn đầu ra các trình độ giáo dục nghề nghiệp” Đề xuất quy trình và phương pháp xây dựng CĐR các trình độ GDNN tham chiếu khung trình độ quốc gia và khung tham chiếu trình độ ASEAN. 2016
Nghiên cứu các mô hình tổ chức phát triển kỹ năng nghề nghiệp trên thế giới và một số vấn đề đặt ra cho Việt Nam Nghiên cứu, phân tích đánh giá thực trạng mô hình tổ chức phát triển kỹ năng nghề nghiệp của một số nước trên thế giới và trên cơ sở đó đề xuất những vấn đề đặt ra cho mô hình tổ chức phát triển kỹ năng nghề nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập 2016
Cơ sở lý luận và thực tiễn
phát triển kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh hội nhập
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển kỹ năng nghề nghiệp, từ đó khuyến nghị một số nhóm giải pháp để phát triển kỹ năng nghề nghiệp góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh hội nhập. 2016
Cơ sở lý luận và thực tiễn xác định các mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu lĩnh vực đào tạo nghề nghiệp giai đoạn 2016-2020 – Đánh giá các kết quả thực hiện của ngành dạy nghề theo mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong Chiến lược Phát triển dạy nghề và các đề án đào tạo nghề giai đoạn 2011-2015.

– Phân tích xu hướng phát triển GDNN và đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của GDNN giai đoạn 2016-2020.

2015
Đổi mới phương pháp xác định các chỉ tiêu đào tạo nghề và hoàn thiện hệ thống giám sát, đánh giá chương trình/chính sách đào tạo nghề (CB 2014-04-04) Xác định các chỉ tiêu đào tạo nghề và hoàn thiện hệ thống giám sát, đánh giá chương trình/chính sách đào tạo nghề 2013
Nghiên cứu giải pháp đầu tư đồng bộ phát triển các nghề đào tạo trọng điểm (CB2013-04-03) Đề xuất giải pháp đầu tư đồng bộ phát triển các nghề đào tạo trọng điểm 2013
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo quyết định 1956 Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn 2012
Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng hệ thống khung trình độ nghề quốc gia hướng tới cộng đồng ASEAN 2015 Nghiên cứu Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng hệ thống khung trình độ nghề quốc gia 2012
Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn mới Cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn và xác định một số nội dung cốt lõi đổi mới giáo dục nghề nghiệp trên cơ sở đó đề xuất giải pháp đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục nghề nghiệp đến năm 2020. 2012
Xây dựng lồng ghép chính sách, giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu trong lĩnh vực dạy nghề, chuyển đổi nghề nghiệp cho lao động nông thôn Xây dựng lồng ghép chính sách, giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu trong lĩnh vực dạy nghề, chuyển đổi nghề nghiệp cho lao động nông thôn 2012
Đổi mới cơ chế quản lý để phát triển dạy nghề theo thị trường 2012
Dự báo xu thế phát triển nguồn nhân lực Việt Nam đáp ứng nhu cầu cạnh tranh của thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về dự báo xu thế phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập; Lựa chọn và xây dựng phương pháp dự báo về nguồn nhân lực 2011-2012
Đánh giá năng lực cạnh tranh nguồn nhân lực Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Nghiên cứu, hoàn thiện phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực và xây dựng được một số chỉ số cơ bản đánh giá năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực, trên cơ sở đó đề ra những  giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranhg của nguồn nhân lực Việt Nam  trong bối cảnh hội nhập. 2011-2012
Giải pháp phát triển đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu cạnh tranh của thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập Đề xuất các giải pháp chủ yếu phát triển đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu cạnh tranh của thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 2011-2012
Xây dựng mô hình dự báo và phương pháp dự báo nhu cầu lao động qua đào tạo nghề ở các cấp trình độ Đề xuất mô hình và phương pháp dự báo nhu cầu lao động qua đào tạo ở các cấp trình độ, phục vụ cho việc xây dựng chiến lược dạy nghề và quy hoạch mạng lưới trường nghề 2010

Tin tức khác

Đào tạo nghề, hướng nghiệp và việc làm cho trẻ vị thành niên (người từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi)

Đào tạo nghề, hướng nghiệp và việc làm cho trẻ vị thành niên (người từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi)

26 Tháng Ba 2021

Trong khuôn khổ thực hiện Phân tích tình hình đối với vị thành niên bao gồm đánh giá nhu cầu và nguyện vọng của các em về học tập, khả năng sử dụng lao động và triển vọng trong tương lai trong Dự án “Thúc đẩy và Bảo vệ quyền trẻ em tại Việt Nam” […]

02439745020