Thạc sĩ Phạm Xuân Thu, Phó Viện trưởng

Điện thoại: 0243.9745.198

Fax: 0243.9745.020

Email: phamxuanthu74@gmail.com

Tiến sĩ Trần Văn Khởi, Phó Viện trưởng

Điện thoại: 0243.9740.357

Fax: 0243.9745.020

Email: khoinghiep1977200@gmail.com