1
THÔNG TIN CHUNG

Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề là đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Tổng cục Dạy nghề, có chức năng, nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 567/QĐ-TCDN ngày 12/9/2013 của Tổng Cục trưởng, Tổng cục Dạy nghề.

Tính đến tháng 9/2015, tổng cán bộ, nghiên cứu viên cơ hữu là 46 người (21 nam; 25 nữ), trình độ: 01 Phó giáo sư, 03 tiến sỹ, 02 nghiên cứu sinh, 18 thạc sỹ, 11 đại học (08 đang học thạc sỹ), 01 lái xe. Ngoài cán bộ, nghiên cứu viên cơ hữu, Viện đang có đội ngũ cộng tác viên là các giáo sư, tiến sĩ là chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Viện có trụ sở đặt tại tầng 14, Tòa nhà liên cơ D25, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngõ 7 - Số 6 Tôn Thất Thuyết - Phường Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội.

2
CHỨC NĂNG

Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề là đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Tổng cục Dạy nghề, thực hiện chức năng nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược và nghiên cứu ứng dụng về lĩnh vực dạy nghề; đào tạo chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; đào tạo sau đại học các chuyên ngành thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định.

3
NHIỆM VỤ

Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề có các nhiệm vụ sau:

- Trình Tổng cục Dạy nghề kế hoạch nghiên cứu và ứng dụng khoa học dài hạn và hàng năm về đào tạo nghề;
- Nghiên cứu cơ bản về hoạch định chiến lược; các chính sách về đào tạo nghề (chính sách chung, chính sách cho cơ sở dạy nghề; chính sách cho nhà giáo; chính sách cho học sinh, sinh viên; chính sách gắn kết doanh nghiệp với đào tạo nghề; chính sách xã hội hóa, cơ chế, chính sách tự chủ….);
- Nghiên cứu cơ bản, cơ sở khoa học về xây dựng nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo nghề;
- Nghiên cứu cơ sở khoa học về chuẩn nghề nghiệp, chuẩn kỹ năng nghề nhà giáo dạy nghề;
- Nghiên cứu phát triển thiết bị và học liệu; nghiên cứu về chuẩn đào tạo nghề và phát triển kỹ năng; xây dựng hệ thống kiểm định và đánh giá chất lượng dạy nghề;
- Nghiên cứu thử nghiệm và ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào đào tạo và sản xuất; thực hiện chuyển giao công nghệ đào tạo nghề;
- Nghiên cứu khoa học quản lý về đào tạo nghề;
- Nghiên cứu dự báo về đào tạo nghề và điều tra cơ bản phục vụ nghiên cứu khoa học về dạy nghề;
- Tổ chức liên kết đào tạo trình độ sau đại học theo quy định;
- Tham gia bồi dưỡng và giảng dạy tại các cơ sở dạy nghề, bồi dưỡng về các lĩnh vực khoa học dạy nghề, quản lý dạy nghề cho cán bộ trong và ngoài ngành.
- Biên soạn, in ấn, xuất bản các ấn phẩm, tạp chí, phổ biến thông tin về đào tạo nghề;
- Thực hiện các hoạt động tư vấn và dịch vụ về nghiên cứu, triển khai theo quy định;
- Tham gia thẩm định, đánh giá các chương trình, dự án, các công trình nghiên cứu về dạy nghề.
- Tổ chức các hội nghị, hội thảo hoặc diễn đàn khoa học; tham gia các hội nghị, hội thảo quốc tế về dạy nghề phục vụ công tác nghiên cứu nghiệp vụ, hội nhập quốc tế theo chương trình, kế hoạch được Tổng Cục trưởng phê duyệt
- Hợp tác với các tổ chức và cá nhân ở trong nước và nước ngoài, các tổ chức quốc tế trong nghiên cứu khoa học về đào tạo nghề.
- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chế độ chính sách đãi ngộ, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, nghỉ hưu, thôi việc, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức thuộc quyền quản lý của Viện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Cục trưởng giao.

4
CƠ CẤU TỔ CHỨC

Theo Quyết định số 567/QĐ-TCDN, cơ cấu tổ chức của Viện gồm:

 

1. Văn phòng

2. Phòng Kế toán - Tài vụ

3. Phòng Nghiên cứu Chính sách đào tạo nghề

4. Phòng Nghiên cứu phát triển Chương trình dạy nghề

5. Trung tâm Phân tích và Dự báo nhu cầu đào tạo nghề

6. Trung tâm Nghiên cứu Phát triển kỹ năng và Chuẩn đào tạo nghề

7. Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng và Thực nghiệm

8. Tạp chí khoa học dạy nghề

 

Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề là đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Tổng cục Dạy nghề, thực hiện chức năng nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược và nghiên cứu ứng dụng về lĩnh vực dạy nghề; đào tạo chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; đào tạo sau đại học các chuyên ngành thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Với chức năng, nhiệm vụ như vậy, trong những năm gần đây Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

1
Về hoạt động nghiên cứu khoa học
Viện đã đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học, phát huy sự chủ động, linh hoạt của các nghiên cứu viên; tổ chức tọa đàm khoa học theo các chuyên đề do các phòng chuyên môn luôn phiên báo cáo kết quả nghiên cứu. Qua đó đã nâng cao trình độ và năng lực nghiên cứu của các nghiên cứu viên. Kết quả nghiên cứu ngày càng đáp ứng tốt hơn cho công tác quản lý nhà nước về dạy nghề của TCDN. Cụ thể là:
- Kết quả nghiên cứu của các chương trình và đề tài nghiên cứu khoa học làm cơ sở để TCDN xây dựng chiến lược phát triển đào tạo nghề, xây dựng đề án, quy hoạch mạng lưới và nâng cao các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo nghề. Kết quả nghiên cứu khoa học ngày càng phục vụ kịp thời và hiệu quả cho công tác quản lý đào tạo nghề;
- Công tác nghiên cứu khoa học của Viện đã và đang phát triển theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Viện, gắn với công tác quản lý nhà nước của các Vụ trong Tổng cục;
- Nghiên cứu phương pháp xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng, nguyên tắc và quy trình biên soạn câu hỏi, bài thực hành đánh giá kỹ năng nghề; khung trình độ nghề quốc gia, khu vực ASEAN và thế giới; định chuẩn nghề cấp độ khu vực và quốc tế;
- Nghiên cứu phương pháp dạy học tích hợp trong đào tạo nghề, phương pháp xây dựng chương trình đào tạo theo mô đun trong doanh nghiệp;
- Nghiên cứu thí điểm mô hình đào tạo nghề cho lao động nông thôn bị ảnh hưởng Biến đổi khí hậu (tại Nam Định, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Bến Tre);
- Xây dựng tài liệu bồi dưỡng kỹ năng giảng dạy theo chương trình khung cho 09 nghề, đã được Hội đồng Nghiệm thu của Tổng cục Dạy nghề nghiệm thu.
- Các năm gần đây công tác nghiên cứu khoa học dạy nghề có những bước ngoặt mới nhằm phục vụ công tác định hướng phát triển dạy nghề: như ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong công tác dạy nghề cho lao động nông thôn, lao động tại các làng nghề truyền thống, vùng chuyên canh, chuyên con...;
- Trung binh mỗi năm triển khai từ 03 - 05 đề tài cấp Bộ theo đúng kế hoạch được phê duyệt. Từ năm 2010 đến nay đã có tổng số có 21 đề tài cấp Bộ; 70 chuyên đề khoa học cấp Viện;
2
Các chương trình, đề án

- Là đơn vị chủ trì xây dựng Chiến lược phát triển dạy nghề đến giai đoạn 2011-2020 đã được Chính phủ phê duyệt;
- Tham gia tích cực hoàn thiện Đề án Đổi mới dạy nghề, là cơ sở cho việc xây dựng các chương trình đề án khác của Tổng cục như Đề án xây dựng các chương trình chất lượng cao; các nghề trọng điểm, các nghề trình độ cao;
- Tham gia xây dựng Đề án đào tạo nghề cho Lao động nông thôn đến năm 2020 (Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009)
- Tham gia Đề án Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 (Quyết định 1216/QĐ-TTg ngày 22/7/2011).
- Tham gia xây dựng Chỉ thị của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn (Chỉ số 19-CT/TW ngày 5/11/2012)
- Tham gia xây dựng Chỉ thị Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với đào tạo nhân lực có tay nghề cao (Chỉ số 37-CT/TW ngày 6/6/2014)
- Tham gia nghiên cứu 01 đề tài cấp Bộ cung cấp các luận cứ khoa học cho việc xây dựng Dự án Luật Giáo dục nghề nghiệp;
- Thành viên của Nhóm xây dựng Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế;
- Chủ trì xây dựng Báo cáo Dạy nghề Việt Nam từ năm 2011, 2012 và 2013 – 2014.
3
Các văn bản quy phạm pháp luật đã tham gia

- Tham gia nghiên cứu cơ sở lý luận cho Dự án Luật Dạy nghề;
- Tham gia nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn cho Dự án Luật Giáo dục nghề nghiệp;
- Tham gia thành viên của Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; tham gia xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Dạy nghề và Luật Giáo dục nghề nghiệp.
- Xây dựng hệ thống chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đã được ban hành theo QĐ số 1582/QĐ-LDTBXH ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ LĐTBXH).
4
Công tác đào tạo, bồi dưỡng

- Triển khai thí điểm mô hình đào tạo nghề cho LĐNT; thực hiện thí điểm 16 mô hình tại 16 địa phương;
- Hướng dẫn, theo dõi 6 tỉnh được phân công phụ trách theo QĐ số 139 của Tổng cục (Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hà Giang).
- Tổ chức 66 lớp đào tạo nghề cho LĐNT theo Đề án 1956 trong 3 năm liên tục từ 2010 – 2012;
- Tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, công nghệ mới, sư phạm dạy nghề cho cán bộ, quản lý và giáo viên dạy nghề trong phạm vi cả nước (từ 2012 đến nay đã có 28 lớp).
5
Các chương trình hợp tác quốc tế và trong nước

- Là đối tác của Viện đào tạo nghề liên bang Đức BIBB; Viện đào tạo nghề Hàn Quốc KRIVET;
- Tham gia thử nghiệm xây dựng đào tạo theo mô đun trong doanh nghiệp (MIT); tìm hiểu nhu cầu đào tạo nhân lực kỹ thuật trong lĩnh vực xử lý nước thải trong khuôn khổ hoạt động chuyên gia GIZ;
- Tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí cơ sở dạy nghề theo chương trình của Anh Quốc;
- Hợp tác tổ chức hội thảo với Viện Đào tạo nghề Liên bang Đức nghiên cứu xây dựng Báo cáo quốc gia về dạy nghề và Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về dạy nghề;
- Điều tra lần theo dấu vết học sinh, sinh viên tốt nghiệp tại 4 trường trong Dự án của APEFE;
- Phối hợp với Đại học Giáo dục tổ chức ôn và thi tuyển đầu vào lớp cao học Quản lý giáo dục cho cán bộ của TCDN và của Viện, ngành ... Khóa học đã khai giảng.
- Tham gia hội thảo Xây dựng khung trình độ quốc gia và ASEAN. Kết thúc thử nghiệm xây dựng khung trình độ và đánh giá công nhận kỹ năng kỹ thuật Tiểu vùng sông Mê Công.
- Điều tra thực trạng và nhu cầu sử dụng lao động trong các doanh nghiệp (với Cục Việc làm).
- Phối hợp với các Viện nghiên cứu, trường đại học thực hiện nghiên cứu liên quan đến thị trường lao động và dạy nghề:
+ Tiếp tục nghiên cứu “Cải thiện sự phù hợp của hệ thống TVET với nhu cầu của khu vực kinh tế tư nhân” tại Thái Nguyên, Vĩnh Phúc (phối hợp với Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương và Dự án Nâng cao hiệu quả thị trường cho người nghèo).
+ Tham gia hợp tác nghiên cứu Chính sách hành động cải thiện sự phù hợp của hệ thống đào tạo nghề để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp (phối hợp với Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương).
+ Nghiên cứu cải thiện hệ thống đào tạo nghề/truyền nghề cho lao động khu vực nông thôn (phối hợp với Trường Đại học Kinh tế quốc dân).
- Tổ chức nhiều cuộc hội thảo khoa học quốc tế và trong nước (Phối hợp với BIBB, UNICEP và OVTA - Nhật Bản, ILO, KRIVET....);
6
Công tác thông tin khoa học

- Xây dựng và trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cho xuất bản Tạp chí Khoa học dạy nghề;
Tạp chí Khoa học dạy nghề là cơ quan thông tin lý luận, khoa học về dạy nghề; phục vụ đắc lực cho việc tuyên truyền thông tin khoa học; phổ biến, công bố các ứng dụng nghiên cứu khoa học về dạy nghề. Tạp chí xuất bản mỗi tháng/số;
- Ngoài Tạp chí, trong năm qua đã xuất bản 5 ấn phẩm khoa học và 01 tờ tin đào tạo nghề.
7
Thực hiện các công tác khác

- Tập huấn chuyên gia về xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia; nguyên tắc và quy trình biên soạn câu hỏi và xây dựng bài thực hành đánh giá kỹ năng nghề quốc gia; phương pháp đánh giá kỹ năng nghề quốc gia.
- Tham gia đào tạo chuyên gia xây dựng ngân hàng câu hỏi và bài thực hành đánh giá kỹ năng nghề quốc gia; chuyên gia xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia.
- Tham gia kiểm định chất lượng dạy nghề.
- Tham gia tập huấn phân tích, xử lý số liệu và tổ chức hội thảo tổng kết Nghiên cứu lần theo dấu vết của các trường thuộc dự án tăng cường hỗ trợ kế thừa của Đức.
- Thực hiện dự án ứng dụng và đào tạo phần mềm nguồn mở trong các trường dạy nghề:
- Thực hiện dự án xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu dạy nghề;
- Thực hiện nhiều chương trình, dự án, dịch vụ với các tổ chức trong nước ví dụ như quy hoạch phát triển, quy hoạch mạng lưới, tư vấn hệ thống....
- Tham gia, phối hợp với các đơn vị trong Tổng cục thực hiện nhiều hoạt động chuyên môn khác.

  • Bình luận
  • Đọc 2887 lần
More in this category: Thông tin »

Thông tin NIVET

Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ghi rõ nguồn "Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp (NIVET)" hoặc http://www.nivet.org.vn khi phát hành lại thông tin từ nguồn này.

Copyright © 2016 Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp

Thông tin liên hệ

  • Trưởng Ban biên tập: TS. Vũ Xuân Hùng - Viện trưởng

  • Tầng 14, Tòa nhà Liên cơ quan Bộ LĐTB & XH, Khu D25, Số 3, ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vàThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Điện thoại : (+84) 2439745020 - Fax: (+84) 2439745020

Bản đồ