• 1. Văn phòng

  C
  HỨC NĂNG

  Văn phòng là đơn vị thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề, giúp Viện trưởng theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Viện; tổ chức quản lý thực hiện công tác tổ chức cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền; công tác tổng hợp, đối ngoại, thi đua khen thưởng; công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ; quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật, tài sản, phương tiện, điều kiện làm việc của cơ quan Viện.

  N
  HIỆM VỤ

  * Công tác tổ chức, cán bộ

  - Xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành chiến lược cán bộ, viên chức; đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm về công tác tổ chức, cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Viện;

  - Chủ trì phối hợp với các đơn vị xây dựng chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện và của đơn vị thuộc Viện;

  - Chủ trì phối hợp với các đơn vị, công đoàn xây dựng các Quy chế nội bộ. Thực hiện và giám sát việc chấp hành các Quy chế sau khi đã được ban hành;

  - Xây dựng định mức biên chế đối với các đơn vị thuộc Viện;

  - Đề xuất, xây dựng tiêu chuẩn viên chức, vị trí việc làm, tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, nâng ngạch, nâng bậc lương, quy hoạch, thi đua khen thưởng và kỷ luật cán bộ, viên chức của Viện;

  - Đề xuất, làm thủ tục trình Viện trưởng quyết định cử cán bộ, viên chức đi công tác trong và ngoài nước theo phân cấp;

  - Quản lý và tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ đối với các cán bộ, viên chức theo quy định hiện hành;

  - Quản lý hồ sơ viên chức theo phân cấp;

  - Làm đầu mối thực hiện quan hệ công tác trong và ngoài Tổng cục Dạy nghề theo phân cấp.

  * Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức

  - Chủ trì, phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch quý, năm về công tác đào tạo cán bộ, viên chức trong và ngoài nước;

  - Đề xuất trình Viện trưởng quyết định cử cán bộ, viên chức đi học tập, bồi dưỡng kiến thức ở trong và ngoài nước;

  - Quản lý và giám sát việc thực hiện các qui định của Nhà nước về việc học tập, bồi dưỡng của cán bộ, nghiên cứu viên ở trong và ngoài nước.

  * Công tác tổng hợp, đối ngoại

  - Tổng hợp và xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác của Viện; theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Viện thực hiện chương trình, kế hoạch công tác sau khi được phê duyệt; xây dựng báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ của Viện;

  - Xây dựng lịch công tác của Lãnh đạo Viện và tổng hợp lịch công tác của lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện; chuẩn bị nội dung, ghi biên bản và dự thảo thông báo, kết luận của cuộc họp giao ban với lãnh đạo các đơn vị của Viện do Lãnh đạo Viện chủ trì;

  - Theo dõi, điều phối các hoạt động của Viện theo kế hoạch được duyệt;

  - Đầu mối hợp tác với các tổ chức và cá nhân ở trong nước và nước ngoài, các tổ chức quốc tế trong nghiên cứu khoa học về đào tạo nghề;

  - Quản lý theo dõi việc xây dựng và thực hiện các dự án, chương trình hợp tác với các tổ chức, cơ quan liên quan tới hoạt động đối ngoại của Viện;

  - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Viện tổ chức các cuộc họp, hội thảo, hội nghị khoa học;

  - Thông tin, tuyên truyền về hoạt động nghiên cứu khoa học dạy nghề trên phương tiện thông tin đại chúng;

  - Tham gia thẩm định, đánh giá các dự án, chính sách, chương trình, công trình nghiên cứu về lĩnh vực dạy nghề.

  * Công tác thư viện

  - Sắp xếp, bảo quản trang thiết bị, tài liệu thư viện ngăn nắp, khoa học, phục vụ cán bộ, viên chức thuộc Viện và Tổng cục Dạy nghề sử dụng tài liệu thư viện theo quy định;

  - Tổ chức và thực hiện công tác phổ biến, giới thiệu cho cán bộ, viên chức những tài liệu có tại thư viện và các tài liệu liên quan và được khai thác qua mạng;

  - Xây dựng và đề xuất bổ sung trang bị tài liệu từ nguồn sách hàng quý, năm theo khả năng ngân sách và nhu cầu của Viện.

  * Công tác hành chính, quản trị

  - Xây dựng kế hoạch và sử dụng kinh phí hành chính, quản trị, theo phân cấp;

  - Xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy định, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật lao động, nề nếp trong các hoạt động của Viện, kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc ban hành văn bản hành chính của Viện trước khi ký;

  - Tổ chức, quản lý, hướng dẫn thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ trong cơ quan Viện theo quy định hiện hành;

  - Quản lý tài sản, vật tư, thiết bị, đảm bảo các điều kiện làm việc, phương tiện đi lại, thông tin liên lạc của Viện; đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy. Bảo vệ trật tự an toàn, vệ sinh môi trường, cảnh quan trong khuôn viên trụ sở làm việc của cơ quan Viện;

  - Giúp Viện trưởng thực hiện công tác thi đua khen thưởng của các cơ quan Viện và của Hội đồng thi đua khen thưởng của Viện;

  - Quản lý văn phòng phẩm, báo chí; phát hành các văn bản, tài liệu theo chỉ đạo của lãnh đạo Viện; thực hiện công tác mua sắm, sửa chữa, bảo trì và thanh lý tài sản; theo quy định;

  - Cấp, ký lệnh điều động, giấy xin xe và lệnh xuất xăng, dầu cho xe ô tô phục vụ công tác cơ quan;

  - Theo dõi, quản lý trật tự kỷ luật, kỷ cương theo nội quy làm việc của Viện;

  - Đảm bảo và tổ chức sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, phương tiện đi lại, thông tin liên lạc, vật tư, thiết bị làm việc, các điều kiện cần thiết phục vụ các đơn vị, các cuộc hội nghị, hội thảo; tổ chức việc tiếp khách của Viện theo quy định.

  L
  ÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ


  ThS. Đỗ Văn Tuấn, Chánh Văn phòng

  Điện thoại: 043.9745.020

  Fax: 043.9745.020

  Mobile: 0983.567.038

  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

 • 2. Phòng Kế toán - Tài vụ

  C
  HỨC NĂNG

  Phòng Kế toán - Tài vụ là đơn vị dự toán cấp III thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề, có chức năng tổ chức quản lý hiệu quả và đúng quy định của pháp luật các nguồn tài chính, tài sản phục vụ hoạt động của Viện.

  N
  HIỆM VỤ

  - Thu thập, phản ánh, xử lý và tổng hợp thông tin về nguồn kinh phí được cấp, được tài trợ, được hình thành từ các nguồn khác và tình hình sử dụng các khoản kinh phí, các khoản thu tại đơn vị;

  - Lập dự toán, chấp hành dự toán thu chi Ngân sách Nhà nước, nguồn tài trợ, nguồn khác trong phạm vi được cấp thẩm quyền giao hàng năm. Thực hiện đối chiếu, kiểm tra tình hình thực hiện dự toán thu, chi; tình hình chấp hành các định mức, tiêu chuẩn thu chi; tình hình quản lý và sử dụng các loại tài sản, vật tư của đơn vị theo quy chế chi tiêu nội bộ cuả Viện và quy định hiện hành của pháp luật;

  - Tham gia công tác kiểm kê tài sản, kiểm tra kế toán, tổ chức bảo quản lưu trữ hồ sơ, tài liệu kế toán theo quy định;

  - Phổ biến và hướng dẫn các đơn vị trong Viện và cán bộ, viên chức thực hiện đúng các quy định về tài chính, kế toán;

  - Lập và đề xuất phân bổ dự toán chi tiết cho hoạt động của các đơn vị trình Viện trưởng phê duyệt sau khi dự toán của Viện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

  - Tổng hợp, phân tích số liệu tài chính, kế toán (tháng, quý, năm...) và đề xuất các giải pháp thực hiện cho Viện trưởng trong công việc điều hành, chỉ đạo, quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí đúng nội dung, tiến độ, quy định;

  - Thực hiện quản lý về mặt giá trị các tài sản của Viện;

  - Lập và nộp báo cáo tài chính định kỳ theo đúng quy định;

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

  L
  ÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ


  ThS. Hoàng Thị Thu Hà, Trưởng phòng

  Điện thoại: 043.944.0231

  Fax: 043.9745.020

  Mobile: 0904.498.568

  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

   

 • 3. Phòng Nghiên cứu Chính sách đào tạo nghề

  C
  HỨC NĂNG

  Phòng Nghiên cứu Chính sách đào tạo nghề là đơn vị thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề có chức năng nghiên cứu cơ bản xác định luận cứ khoa học và phương pháp luận khoa học then chốt của khoa học dạy nghề làm cơ sở cho việc xây dựng chính sách, chiến lược phát triển dạy nghề; tham gia các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và tư vấn của Viện.

  N
  HIỆM VỤ

  - Phân tích những vấn đề về đào tạo, quản lý chất lượng, kinh tế, thị trường lao động, văn hóa nghề nghiệp và truyền thống của dạy nghề làm căn cứ chung cho việc xây dựng các chính sách, chiến lược, quy hoạch và phát triển dạy nghề;

  - Đánh giá và tổng kết kinh nghiệm dạy nghề để phát triển lý luận khoa học về quản lý dạy nghề, chính sách và chiến lược dạy nghề, chất lượng và hiệu quả dạy nghề;

  - Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xác định cơ cấu và phương thức dạy nghề, chi phí và định giá các sản phẩm và dịch vụ dạy nghề chính quy và dạy nghề thường xuyên; thiết kế mục tiêu, kế hoạch, nội dung, hình thức đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng viên chức và cán bộ quản lý dạy nghề chính quy và dạy nghề thường xuyên;

  - Xây dựng công cụ để phát triển, quản lý, đánh giá thực hiện các chính sách, chiến lược dạy nghề, các chính sách đối với cán bộ quản lý và viên chức dạy nghề, người học nghề, doanh nghiệp và tổ chức sử dụng lao động;

  - Thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu cơ bản để phát triển các chuyên ngành Quản lý dạy nghề, Lịch sử dạy nghề, Triết học giáo dục dạy nghề, Tâm lý học nghề nghiệp, Tâm lý giáo dục dạy nghề, Giáo dục học dạy nghề, Giáo dục dạy nghề so sánh, Xã hội học đào tạo nghề, Kinh tế học đào tạo nghề, Đánh giá chất lượng; Kiểm định chất lượng;

  - Thực hiện những hoạt động nghiên cứu, dịch vụ, tư vấn và các lĩnh vực khác có liên quan dưới các hình thức tổ chức, hợp tác quốc tế, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước theo quy định của pháp luật và của Viện;

  - Tham gia đào tạo trình độ sau đại học về khoa học dạy nghề, tham gia tổ chức và thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên trong lĩnh vực dạy nghề và các lĩnh vực có liên quan;

  - Tham gia thẩm định, đánh giá các dự án, chính sách, chương trình, công trình nghiên cứu liên quan đến quản lý, chiến lược, chính sách phát triển dạy nghề;

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

  L
  ÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ


  ThS. Nguyễn Quyết Tiến, Trưởng phòng

  Điện thoại: 043.944.9800

  Fax: 043.9745.020

  Mobile: 0912.750.534

  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

 • 4. Phòng Nghiên cứu phát triển Chương trình dạy nghề

  C
  HỨC NĂNG

  Phòng Nghiên cứu Phát triển chương trình dạy nghề là đơn vị thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề có chức năng nghiên cứu các luận cứ khoa học, tư vấn khoa học nhằm phát triển chương trình dạy nghề và đổi mới phương pháp dạy nghề cho các trình độ đào tạo nghề trong hệ thống dạy nghề Việt Nam; Tham gia các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Viện.

  N
  HIỆM VỤ

  - Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển chương trình sư phạm dạy nghề, chương trình dạy nghề, phương pháp xây dựng chương trình, giáo trình dạy nghề, nguyên tắc, qui trình xây dựng chương trình khung, chương trình dạy nghề các cấp trình độ đào tạo nghề trong dạy nghề;

  - Nghiên cứu phương pháp luận xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý dạy nghề và các đối tượng có liên quan;

  - Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về phương pháp dạy nghề, đổi mới phương pháp dạy nghề, công nghệ dạy học trong các cơ sở dạy nghề;

  - Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý dạy nghề, đổi mới quản lý ở cơ sở dạy nghề;

  - Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển học liệu dạy nghề; qui trình, nguyên tắc khai thác, sử dụng học liệu, phương tiện và công nghệ mới vào dạy nghề;

  - Tổ chức, thực hiện các chương trình, dự án, đề tài khoa học về thuộc lĩnh vực phát triển chương trình dạy nghề, phương pháp dạy nghề, học liệu dạy nghề và các lĩnh vực có liên quan;

  - Phối hợp với các các đơn vị có liên quan xây dựng các tài liệu, học liệu phục vụ giảng dạy và học tập;

  - Tham gia đào tạo trình độ sau đại học về khoa học dạy nghề; Phối hợp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, công nghệ mới và các lĩnh vực khác liên quan đến dạy nghề cho giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề;

  - Tham gia thẩm định, đánh giá các chương trình dự án, các công trình nghiên cứu về chương trình dạy nghề, phương pháp dạy nghề, học liệu dạy nghề;

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

  L
  ÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ


  ThS. Nguyễn Quang Hưng, Phó Trưởng phòng phụ trách

  Điện thoại: 043.9746.646

  Fax: 043.9745.020

  Mobile: 0989.359.459

  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

   

 • 5. Trung tâm Phân tích và Dự báo nhu cầu đào tạo nghề

  C
  HỨC NĂNG

  Trung tâm Phân tích và Dự báo nhu cầu đào tạo nghề là đơn vị thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề có chức năng thu thập, xử lý, phân tích, dự báo nhu cầu đào tạo nghề và phổ biến thông tin phục vụ công tác nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng để xây dựng chiến lược, hoạch định chính sách về dạy nghề, tham gia các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và tư vấn của Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề.

  N
  HIỆM VỤ

  - Nghiên cứu và xây dựng cơ sở lý luận thực tiễn về phân tích và dự báo trong lĩnh vực dạy nghề;

  - Tổ chức thu thập, xử lý, phân tích, tổng hợp và phổ biến các thông tin tư liệu, tiến bộ, thành tựu khoa học công nghệ trong và ngoài nước về thông tin - thống kê, thị trường lao động trong lĩnh vực dạy nghề;

  - Tổ chức điều tra, thu thập, cập nhật và xử lý thông tin, dữ liệu từ các cuộc điều tra cơ bản, điều tra chọn mẫu trong lĩnh vực dạy nghề;

  - Nghiên cứu và xây dựng cơ sở dữ liệu, ngân hàng dữ liệu hệ thống thông tin và dự báo về nhu cầu đào tạo nghề;

  - Nghiên cứu, cập nhật, xây dựng, đào tạo và chuyển giao công nghệ phân tích, đánh giá, dự báo về nhu cầu đào tạo nghề;

  - Thực hiện các dự báo dài hạn, trung hạn, ngắn hạn về nhu cầu đào tạo nghề;

  - Xây dựng các mô hình phân tích, đánh giá các chương trình, dự án về dạy nghề;

  - Hợp tác với các tổ chức và cơ quan thông tin trong và ngoài nước theo chương trình, kế hoạch và quy định của Viện;

  - Tham gia đào tạo trình độ sau đại học về khoa học dạy nghề, tham gia tổ chức và thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên trong lĩnh vực dạy nghề và các lĩnh vực có liên quan;

  - Tham gia thẩm định, đánh giá các dự án, chính sách, chương trình, công trình nghiên cứu liên quan đến quản lý, chiến lược, chính sách phát triển dạy nghề;

  - Cung cấp các dịch vụ tư vấn về dạy nghề cho các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

  - Tham gia xây dựng chiến lược phát triển ngành và chương trình mục tiêu về dạy nghề;

  - Thực hiện phân tích và đánh giá định kỳ hoặc đột xuất các vấn đề về dạy nghề;

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

  L
  ÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ


  ThS. Phùng Lê Khanh, Giám đốc Trung tâm

  Điện thoại: 043.9449.802

  Fax: 043.9745.020

  Mobile: 0912.852.367

  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

   

 • 6. Trung tâm Nghiên cứu Phát triển kỹ năng và Chuẩn đào tạo nghề

  C
  HỨC NĂNG

  Trung tâm Nghiên cứu Phát triển kỹ năng và chuẩn đào tạo nghề là đơn vị thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề, có chức năng nghiên cứu cơ bản và triển khai về phát triển kỹ năng và các chuẩn đào tạo nghề làm cơ sở cho việc xây dựng chính sách, chiến lược dạy nghề; tham gia các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và tư vấn của Viện.

  N
  HIỆM VỤ

  - Nghiên cứu phát triển khung trình độ, tiêu chuẩn kỹ năng nghề và tiêu chuẩn đào tạo nghề, hệ thống đánh giá kỹ năng nghề và các mô hình phát triển kỹ năng;

  - Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng và phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng, kiểm soát chất lượng, quản lý chất lượng và kiểm định chất lượng dạy nghề;

  - Nghiên cứu xây dựng các tiêu chuẩn năng lực và phát triển kỹ năng của cán bộ quản lý, nhà giáo dạy nghề chính quy và dạy nghề thường xuyên;

  - Nghiên cứu xây dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn cơ sở dạy nghề; nghiên cứu và hoàn thiện hệ thống danh mục thiết bị dạy nghề chuẩn ở các cấp trình độ đào tạo;

  - Tham gia đào tạo trình độ sau đại học về khoa học dạy nghề, tham gia tổ chức và thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các đối tượng: cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề, chuyên gia xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề, chuyên gia xây dựng ngân hàng câu hỏi và bài thực hành đánh giá kỹ năng nghề, đánh giá viên kỹ năng nghề, kiểm định viên chất lượng dạy nghề;

  - Tham gia thẩm định, đánh giá các dự án, chính sách, chương trình, công trình nghiên cứu liên quan đến phát triển kỹ năng và chuẩn đào tạo nghề;

  - Thực hiện các hoạt động nghiên cứu, tư vấn, dịch vụ, chuyển giao công nghệ đào tạo nghề và các lĩnh vực khác có liên quan dưới các hình thức tổ chức, liên kết tổ chức, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và của Viện;

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

  L
  ÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ


  ThS. Đặng Thị Huyền, Giám đốc Trung tâm

  Điện thoại: 04.39448764

  Fax: 043.9745.020

  Mobile: 0915.866.706

  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

 • 7. Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng và Thực nghiệm

  C
  HỨC NĂNG

  Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng và Thực nghiệm là đơn vị thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề có chức năng tổ chức, liên kết đào tạo, tham gia bồi dưỡng và giảng dạy về các lĩnh vực khoa học dạy nghề, quản lý dạy nghề, thử nghiệm và ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào đào tạo và sản xuất, thực hiện chuyển giao công nghệ đào tạo nghề.

  N
  HIỆM VỤ

  - Tổ chức, phối hợp và liên kết với các cơ sở trong và ngoài nước ứng dụng những kết quả nghiên cứu vào bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chuẩn hoá về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức và giáo viên trong ngành;

  - Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho các đối tượng có nhu cầu thuộc các lĩnh vực có liên quan đến dạy nghề, việc làm;

  - Biên soạn chương trình, tài liệu, sản xuất học cụ, học liệu và các thiết bị dạy nghề phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng;

  - Làm dịch vụ và tư vấn khoa học về dạy nghề, thiết bị dạy nghề, kinh nghiệm thực tiễn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và sản xuất;

  - Tổ chức triển khai các hoạt đông kiểm định, chất lượng cơ sở dạy nghề, đánh giá kỹ năng nghề cho người lao động khi được cấp có thâm quyền cho phép;

  - Phối hợp, tham gia tổ chức các hội nghị, hội thảo về công tác đào tạo bồi dưỡng, luyện thi và tổ chức các cuộc thi tay nghề trong nước và quốc tế;

  - Tổ chức đào tạo sau đại học các chuyên ngành thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp khi được các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép;

  - Thực hiện chuyển giao công nghệ, ứng dụng thử nghiệm các phương pháp giảng dạy mới, công nghệ mới, các phương tiện kỹ thuật hiện đại vào dạy nghề;

  - Nghiên cứu và phối hợp thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, các đề án, dự án về đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng và ứng dụng thực nghiệm;

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

  L
  ÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ


  TS. Nguyễn Đức Hỗ, Giám đốc Trung tâm

  Điện thoại: 043.944.9064

  Fax: 043.9745.020

  Mobile: 0912.283.820

  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

   

 • 8. Tạp chí khoa học dạy nghề

  C
  HỨC NĂNG

  Tạp chí Khoa học dạy nghề là đơn vị thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề, có chức năng thông tin lý luận, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực khoa học dạy nghề. Tạp chí Khoa học dạy nghề có con dấu riêng và được sử dụng tài khoản của Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề.

  N
  HIỆM VỤ

  - Trình Lãnh đạo Viện kế hoạch phát triển dài hạn và hàng năm của Tạp chí;

  - Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực khoa học dạy nghề;

  - Trao đổi lý luận, nghiệp vụ; thông tin về kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học dạy nghề;

  - Tổ chức biên tập và phát hành Tạp chí Khoa học Dạy nghề hàng tháng;

  - Phối hợp với các đơn vị thuộc Viện, các tổ chức có liên quan để in ấn, xuất bản, phát hành các chuyên đề, ấn phẩm về lĩnh vực Khoa học Dạy nghề và các chuyên đề, ấn phẩm khác theo quy định của pháp luật;

  - Tổ chức các hoạt động dịch vụ, sự kiện truyền thông phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, khả năng của đơn vị theo quy định của pháp luật;

  - Quản lý viên chức, người lao động; cơ sở vật chất, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Viện;

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

  L
  ÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ


  ThS. Nguyễn Hoàng Long, Trưởng ban Biên tập

  Điện thoại: 043.9785.423

  Fax: 043.9745.020

  Mobile: 0976.396.568

  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

   

 • Bình luận
 • Đọc 4120 lần

Thông tin NIVET

Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Giấy phép thiết lập Website trên internet số 109/GP-TTĐT ngày 01/7/2019

Ghi rõ nguồn "Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp (NIVET)" hoặc http://www.nivet.org.vn khi phát hành lại thông tin từ nguồn này.

Copyright © 2016 Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp

Thông tin liên hệ

 • Tầng 14, Tòa nhà Liên cơ quan Bộ LĐTB & XH, Khu D25, Số 3, ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Điện thoại : (+84) 2439745020 - Fax: (+84) 2439745020