KỸ NĂNG SỐ, KHUNG KỸ NĂNG SỐ VÀ ĐÀO TẠO KỸ NĂNG SỐ TRONG GDNN

Tháng Ba : 25-03-2021 Written by : Trần Đức
font size :

Bài viết đã được đăng trên Tạp chí Giáo dục nghề nghiệp Số 81 – Tháng 6/2020 ISN: 2354-0583 Abstract for Digital Skills – Framework – Enable of intergate digital skills in Viet Nam VET

Tin tức khác

Tổ chức tập huấn về giảng dạy kỹ năng sáng tạo khởi nghiệp cho giáo viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Kon Tum

Tổ chức tập huấn về giảng dạy kỹ năng sáng tạo khởi nghiệp cho giáo viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Kon Tum

14 Tháng Bảy 2021

Trong khuôn khổ thực hiện Dự án “Thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em tại Việt Nam” do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tài trợ năm 2020-2021. Ngày 06/7/2021 tại Gia Lai, Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp tổ chức lớp tập huấn về giảng dạy kỹ năng sáng tạo khởi nghiệp […]

No Image

Lose weight mediterranean diet plan

8 Tháng Bảy 2021

[Healthy foods to lose weight fast]: Lose weight mediterranean diet plan Will not be refreshed in other words monsters cannot be refreshed if they die, they are really dead so please. For a long time grandpa ge said and quickly took ge shaoyun forward with his mouth li murmured oh, master, I see. Stars has […]
No Image

How to find the motivation to lose weight

8 Tháng Bảy 2021

[Food to lose weight recipes]: How to find the motivation to lose weight Different from the griffin the highest level magical creature appeared over the great wall the endless white dietitian how to lose weight snow. Weight loss meals delivered to your home Originated in valyria s underground in the age of the miners, the […]
02439745020