Thông tin đề tài “Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng danh mục ngành, nghề yêu cầu sử dụng lao động có văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp”

Tháng Tư : 06-04-2021 Written by : trungtamkynang
font size :
  1. Thông tin chung

– Tên đề tài: “Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng danh mục ngành, nghề yêu cầu sử dụng lao động có văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp

– Mã số: CB2019-03

– Chủ nhiệm: ThS. Đặng Thị Huyền

– Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp

  1. Nội dung

2.1. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chung: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về danh mục ngành, nghề yêu cầu sử dụng lao động có văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp (GDNN) nhằm đề xuất phương pháp, tiêu chí xây dựng danh mục ngành, nghề yêu cầu sử dụng lao động có văn bằng, chứng chỉ GDNN.

Mục tiêu cụ thể:

– Cơ sở lý luận về danh mục ngành, nghề yêu cầu sử dụng lao động có văn bằng, chứng chỉ GDNN;

– Rà soát, đánh giá thực trạng về danh mục ngành, nghề yêu cầu sử dụng lao động có văn bằng, chứng chỉ GDNN và các văn bản pháp lý liên quan;

– Đề xuất phương pháp, quy trình và các tiêu chí xây dựng danh mục ngành nghề yêu cầu sử dụng lao động có văn bằng, chứng chỉ GDNN.

2.2. Đối tượng nghiên cứu

– Cơ sở lý luận về danh mục ngành, nghề yêu cầu sử dụng lao động có văn bằng, chứng chỉ GDNN;

– Phương pháp, quy trình xây dựng danh mục ngành, nghề yêu cầu sử dụng lao động có văn bằng, chứng chỉ GDNN.

2.3. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng: (i) phương pháp nghiên cứu lý thuyết, phân tích, tổng hợp; (ii) phương pháp điều tra, khảo sát, thu thập và tổng hợp dữ liệu, (iii) phương pháp chuyên gia (iv) phương pháp thống kê.

 2.4. Các kết quả chính

Đề tài tập trung làm rõ những nội dung chính sau:

i) Làm rõ hơn và hệ thống hóa các khái niệm và vấn đề lý luận liên quan danh mục ngành, nghề yêu cầu sử dụng lao động có văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp, sự cần thiết của danh mục, kinh nghiệm của một số quốc gia về ban hành các quy định có liên quan đến danh mục ngành nghề yêu cầu lao động phải có văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp;

ii) Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng về danh mục ngành nghề yêu cầu sử dụng lao động có văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp và thực trạng sử dụng lao động có văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp, cũng như phương pháp, quy trình thực tế đang sử dụng để xây dựng các danh mục ngành, nghề.

iii) Đề xuất quy trình, phương phápxây dựng danh mục ngành, nghề yêu cầu sử dụng lao động có văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp cũng như lộ trình và các điều kiện thực hiện để triển khai trong thực tiễn được khả thi và hiệu quả.
       3. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

3.1. Ý nghĩa lý luận

Kết quả nghiên cứu của đề tài cung cấp những luận cứ khoa học và đề xuất những kiến nghị về quy trình quản lý hoặc hướng dẫn xây dựng và những giải pháp xây dựng danh mục ngành, nghề yêu cầu sử dụng lao động có văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp.

 3.2.Ý nghĩa thực tiễn

Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là nguồn tài liệu tham khảo về lý luận và thực tiễn xây dựng danh mục ngành, nghề yêu cầu lao động có văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp.

 

Tin tức khác

No Image

[Premium] Where To Get Cbd Oil In Nj Straight Hemp Cbd Healing Salve

5 Tháng Bảy 1974

[Premium]WhereToGetCbdOilInNjStraightHempCbdHealingSalve[Premium]WhereToGetCbdOilInNjStraightHempCbdHealingSalveSupplementsStraightHempCbdHealingSalveBestRe

No Image

[Free_Sample] How To Lose Weight Fast Without Taking Diet Pills info about weight loss and diet pill doctors that prescribe weight loss pills near me

17 Tháng Chín 1979

[Free|Sample]HowToLoseWeightFastWithoutTakingDietPillsinfoaboutweightlossanddietpilldoctorsthatprescribeweightlosspillsnearme[Free|Sample]HowToLoseWeightFastWithoutTakingDietPil

No Image

[CVS] Non Prescription Male Enhancement

29 Tháng Mười Một 1984

[CVS]NonPrescriptionMaleEnhancement[CVS]NonPrescriptionMaleEnhancementPeopleCommentsAboutNonPrescriptionMaleEnhancementForSaleOnline.ForZhuQiang,itisequivalenttoanotherwaytotakethed

02439745020