Thông tin đề tài “Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng danh mục ngành, nghề yêu cầu sử dụng lao động có văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp”

Tháng Tư : 06-04-2021 Written by : trungtamkynang
font size :
  1. Thông tin chung

– Tên đề tài: “Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng danh mục ngành, nghề yêu cầu sử dụng lao động có văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp

– Mã số: CB2019-03

– Chủ nhiệm: ThS. Đặng Thị Huyền

– Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp

  1. Nội dung

2.1. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chung: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về danh mục ngành, nghề yêu cầu sử dụng lao động có văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp (GDNN) nhằm đề xuất phương pháp, tiêu chí xây dựng danh mục ngành, nghề yêu cầu sử dụng lao động có văn bằng, chứng chỉ GDNN.

Mục tiêu cụ thể:

– Cơ sở lý luận về danh mục ngành, nghề yêu cầu sử dụng lao động có văn bằng, chứng chỉ GDNN;

– Rà soát, đánh giá thực trạng về danh mục ngành, nghề yêu cầu sử dụng lao động có văn bằng, chứng chỉ GDNN và các văn bản pháp lý liên quan;

– Đề xuất phương pháp, quy trình và các tiêu chí xây dựng danh mục ngành nghề yêu cầu sử dụng lao động có văn bằng, chứng chỉ GDNN.

2.2. Đối tượng nghiên cứu

– Cơ sở lý luận về danh mục ngành, nghề yêu cầu sử dụng lao động có văn bằng, chứng chỉ GDNN;

– Phương pháp, quy trình xây dựng danh mục ngành, nghề yêu cầu sử dụng lao động có văn bằng, chứng chỉ GDNN.

2.3. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng: (i) phương pháp nghiên cứu lý thuyết, phân tích, tổng hợp; (ii) phương pháp điều tra, khảo sát, thu thập và tổng hợp dữ liệu, (iii) phương pháp chuyên gia (iv) phương pháp thống kê.

 2.4. Các kết quả chính

Đề tài tập trung làm rõ những nội dung chính sau:

i) Làm rõ hơn và hệ thống hóa các khái niệm và vấn đề lý luận liên quan danh mục ngành, nghề yêu cầu sử dụng lao động có văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp, sự cần thiết của danh mục, kinh nghiệm của một số quốc gia về ban hành các quy định có liên quan đến danh mục ngành nghề yêu cầu lao động phải có văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp;

ii) Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng về danh mục ngành nghề yêu cầu sử dụng lao động có văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp và thực trạng sử dụng lao động có văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp, cũng như phương pháp, quy trình thực tế đang sử dụng để xây dựng các danh mục ngành, nghề.

iii) Đề xuất quy trình, phương phápxây dựng danh mục ngành, nghề yêu cầu sử dụng lao động có văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp cũng như lộ trình và các điều kiện thực hiện để triển khai trong thực tiễn được khả thi và hiệu quả.
       3. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

3.1. Ý nghĩa lý luận

Kết quả nghiên cứu của đề tài cung cấp những luận cứ khoa học và đề xuất những kiến nghị về quy trình quản lý hoặc hướng dẫn xây dựng và những giải pháp xây dựng danh mục ngành, nghề yêu cầu sử dụng lao động có văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp.

 3.2.Ý nghĩa thực tiễn

Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là nguồn tài liệu tham khảo về lý luận và thực tiễn xây dựng danh mục ngành, nghề yêu cầu lao động có văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp.

 

Tin tức khác

No Image

Ways to Have Powerful First Dates

5 Tháng Sáu 2021

The secret to a successful first date lies in the cultural skills of both associates. Keeping eye-to-eye contact is one of the subtle signs of an excellent date. The eyes for the romantic or lovemaking interest are drawn to the individual’s face or physique when they are taking a look at the other person. In […]

No Image

Keeping an The european countries Woman Completely happy

3 Tháng Tư 2021

Keeping an eurasia female happy may become tough. But the fact is, you can continue her articles and somewhat happier. Here are some tips: Don’t let her turn into bored with your company. You should provide her a rest by making her happy with a hobby or a good meal out. , nor underestimate her […]

No Image

The right way to Improve Your Marital relationship – Housing For Renewing Your Wedded life

30 Tháng Bảy 2021

Are you in a relationship where you wonder ways to improve your relationship? Does the concept of talking to your husband or wife about what is usually going on around the house drive you crazy? Are you ready to start talking more using your spouse? This is the technique to the right way to improve […]

02439745020