Thông tin đề tài “Đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp theo định hướng thị trường lao động và hội nhập quốc tế”

Tháng Tư : 07-04-2021 Written by : trungtamkynang
font size :
  1. Thông tin chung

– Tên đề tài: “Đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp theo định hướng thị trường lao động và hội nhập quốc tế

– Mã số: CT2017-01-02

– Chủ nhiệm: TS. Vũ Xuân Hùng

– Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp

  1. Nội dung

2.1. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chung: Đề xuất các giải pháp, lộ trình và điều kiện thực hiện đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp (GDNN) theo định hướng thị trường lao động và hội nhập quốc tế phù hợp với bối cảnh và điều kiện của Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể:

– Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý nhà nước về GDNN theo định hướng thị trường lao động và hội nhập quốc tế.

– Tổng quan kinh nghiệm quốc tế về quản lý Nhà nước trong GDNN.

– Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về GDNN theo định hướng thị trường lao động và hội nhập quốc tế.

– Đề xuất các giải pháp, lộ trình và điều kiện thực hiện đổi mới quản lý nhà nước về GDNN theo định hướng thị trường lao động và hội nhập quốc tế phù hợp với bối cảnh và tình hình của Việt Nam.

2.2. Đối tượng nghiên cứu: Các giải pháp đổi mới quản lý nhà nước về GDNN theo định hướng thị trường lao động và hội nhập quốc tế.

2.3. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng: (i) phương pháp nghiên cứu lý thuyết, phân tích, tổng hợp; (ii) phương pháp điều tra, khảo sát, thu thập và tổng hợp dữ liệu (dữ liệu sơ cấp và thứ cấp), (iii) phương pháp chuyên gia, (iv) phương pháp nghiên cứu điển hình, (v) phương pháp so sánh

 2.4. Các kết quả chính: 

Đề tài tập trung làm rõ những nội dung chính sau:

(i) Hệ thống hóa được cơ sở lý luận về QLNN về GDNN theo định hướng TTLĐ và hội nhập quốc tế, trong đó làm rõ những khái niệm của Đề tài như khái niệm quản lý, quản lý nhà nước, GDNN, QLNN về GDNN; khái niệm đổi mới, thị trường lao động, hội nhập quốc tế; làm rõ những vấn đề chung về GDNN, QLNN về GDNN, các yếu tố tác động đến QLNN về GDNN, kinh nghiệm quốc tế QLNN về GDNN và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

(ii) Đánh giá được thực trạng QLNN về GDNN theo định hướng TTLĐ và hội nhập quốc tế, trong đó đánh giá được thực trạng hệ thống giáo dục và GDNN, thực trạng QLNN qua các thời kỳ, thực trạng thực hiện nội dung QLNN về GDNN với 13 lĩnh vực từ việc xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, pháp luật về GDNN đến quy hoạch mạng lưới, phát triển chương trình, tổ chức đào tạo nghề nghiệp v.v….

(iii) Đề xuất bốn nhóm giải pháp đổi mới QLNN về GDNN theo định hướng thị trường và hội nhập quốc tế, phù hợp với bối cảnh và tình hình của Việt Nam bao gồm: (1) Nhóm các giải pháp đổi mới chung; (2) Nhóm giải pháp đổi mới về tổ chức bộ máy QLNN, tổ chức hoạt động GDNN; (3) Nhóm giải pháp đổi mới về nội dung QLNN về GDNN với các giải pháp cụ thể như: Hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật; cơ chế, chính sách về phát triển GDNN; Rà soát, quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN Chuẩn hóa các điều kiện bảo đảm chất lượng; Đổi mới phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng GDNN; đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; Đổi mới, tăng cường nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực GDNN; (4) Nhóm các giải pháp về nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, xã hội về GDNN; huy động và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư; tăng cường gắn kết GDNN với thị trường lao động và việc làm bền vững.

  1. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

3.1. Ý nghĩa lý luận

Kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn của đề tài cung cấp luận cứ khoa học về các giải pháp đổi mới quan lý nhà nước về GDNN.

3.2.Ý nghĩa thực tiễn

Kết quả nghiên cứu Đề tài có đủ luận cứ khoa học, thuận lợi cho việc thể chế hóa những đề xuất đổi mới quản lý nhà nước về GDNN thành các quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế chính sách để áp dụng trong thực tiễn.

Những kết quả nghiên cứu của Đề tài đã được sử dụng trong thực tiễn, cung cấp các luận cứ khoa học cho việc xây dựng nhiều chương trình, đề án, dự án như: Luật Giáo dục sửa đổi (nội dung về cơ quan QLNN về GDNN; phương thức tổ chức đào tạo, phân luồng đào tạo nghề nghiệp.v.v..); Đề án trường chất lượng cao; Đề án đào tạo, đào tạo lại người lao động đáp ứng yêu cầu CMCN4.0; Đề án tự chủ của các cơ sở GDNN; .v.v….)

Tin tức khác

Tập huấn giảng dạy “Kỹ năng sáng tạo – khởi nghiệp” cho giáo viên cơ sở Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Đồng Tháp

Tập huấn giảng dạy “Kỹ năng sáng tạo – khởi nghiệp” cho giáo viên cơ sở Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Đồng Tháp

1 Tháng Mười 2021

     Sáng ngày 01/10/2021, Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp (Viện KHGDNN) tổ chức Tập huấn giảng dạy “Kỹ năng sáng tạo – Khởi nghiệp” cho giáo viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Đồng Tháp. Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Dự án “Thúc đẩy […]

Thông tin đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp huyện”

Thông tin đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp huyện”

13 Tháng Tư 2021

Thông tin chung – Tên đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp huyện” – Mã số: CB2019-02 – Chủ nhiệm: ThS. Phạm Xuân Thu – Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp Nội dung 2.1. Mục tiêu nghiên cứu […]

Thông tin đề tài “Nâng cao khả năng tham gia của giáo dục nghề nghiệp vào chuỗi cung ứng nhân lực cho các nền kinh tế APEC”

Thông tin đề tài “Nâng cao khả năng tham gia của giáo dục nghề nghiệp vào chuỗi cung ứng nhân lực cho các nền kinh tế APEC”

8 Tháng Tư 2021

Thông tin chung – Tên đề tài: “Nâng cao khả năng tham gia của giáo dục nghề nghiệp vào chuỗi cung ứng nhân lực cho các nền kinh tế APEC” – Mã số: CT2017-01-08 – Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Quang Việt – Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp Nội dung […]

02439745020