Thông tin đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp huyện”

Tháng Tư : 13-04-2021 Written by : trungtamkynang
font size :
  1. Thông tin chung

– Tên đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp huyện

– Mã số: CB2019-02

– Chủ nhiệm: ThS. Phạm Xuân Thu

– Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp

  1. Nội dung

2.1. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chung:

Phân tích làm rõ vai trò, vị trí của hệ thống cơ sở GDNN cấp huyện, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở GDNN cấp huyện.

Mục tiêu cụ thể:

– Nghiên cứu cơ sở lý luận về mô hình cơ sở GDNN cấp huyện: xác định vị trí, vai trò của các cơ sở GDNN cấp huyện; chức năng, nhiệm vụ của các cơ sở GDNN cấp huyện; những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các cơ sở GDNN cấp huyện; các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động cơ sở GDNN cấp huyện và kinh nghiệm của một số nước về quản trị cơ sở GDNN.

– Đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động của các cơ sở GDNN cấp huyện (hiệu quả trong, hiệu quả ngoài), cơ chế, chính sách về phát triển cơ sở GDNN; đánh giá những ưu điểm và hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế trong công tác đảm bảo hiệu quả hoạt động tại các cơ sở GDNN cấp huyện.

– Đề xuất mục tiêu, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở GDNN cấp huyện.

2.2. Đối tượng nghiên cứu: Hiệu quả hoạt động của TTGDNN-GDTX công lập trực thuộc huyện.

2.3. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng: (i) phương pháp nghiên cứu lý thuyết, phân tích, tổng hợp; (ii) phương pháp điều tra, khảo sát, (iii) phương pháp thống kê, (iv) phương pháp so sánh, (v) phương pháp chuyên gia, (vi) phương pháp nghiên cứu trường hợp.

 2.4. Các kết quả chính: 

– Hệ thống và làm rõ cơ sở lý luận, khái niệm và các vấn đề liên quan về hiệu quả hoạt động của các cơ sở GDNN cấp huyện, xác định một số phân loại tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động; cung cấp kinh nghiệm quốc tế về phát triển các cơ sở đào tạo nghề gắn với giáo dục suốt đời của một số nước trên thế giới.

– Đề tài đã tổng hợp, phân tích thực trạng đào tạo và hiệu quả hoạt động của các TTGDNN-GDTX từ đó đưa ra một số đánh giá chung về mặt mạnh, mặt hạn chế và những điểm cần cải thiện để nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở đào tạo. Ngoài ra đề tài cũng đã phân tích thực trạng một số yếu tố ảnh hưởng đến các hoạt động tại TTGDNN-GDTX.

–  Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, đề tài đề xuất mô hình hoạt động của các TTGDNN-GDTX trong bối cảnh mới, bên cạnh đó đề xuất một số nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các TTGDNN-GDTX nhằm đóng góp tốt hơn vào sự phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương và mục tiêu xây dựng xã hội học tập tại Việt Nam.

  1. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

3.1. Ý nghĩa lý luận

Kết quả nghiên cứu của đề tài cung cấp những luận cứ khoa học và đề xuất những giải pháp cho việc hoàn thiện cơ chế chính sách để nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở GDNN cấp huyện.  .

Đề tài cung cấp đánh giá về các mô hình hoạt động các cơ sở GDNN của một số nước trên thế giới. Từ đó giúp các cơ sở GDNN cấp huyện Việt Nam hoàn thiện cơ chế, mô hình hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả sử dụng lao động tại địa phương.

     3.2.Ý nghĩa thực tiễn

Kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn của đề tài cung cấp luận cứ khoa học để các nhà quản lý, làm chính sách đưa ra những quyết định nhằm phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực cho quá trình phát triển kinh tế tại các địa phương.

 

 

Tin tức khác

Thông tin đề tài “Nâng cao khả năng tham gia của giáo dục nghề nghiệp vào chuỗi cung ứng nhân lực cho các nền kinh tế APEC”

Thông tin đề tài “Nâng cao khả năng tham gia của giáo dục nghề nghiệp vào chuỗi cung ứng nhân lực cho các nền kinh tế APEC”

8 Tháng Tư 2021

Thông tin chung – Tên đề tài: “Nâng cao khả năng tham gia của giáo dục nghề nghiệp vào chuỗi cung ứng nhân lực cho các nền kinh tế APEC” – Mã số: CT2017-01-08 – Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Quang Việt – Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp Nội dung […]

Khóa học trực tuyến openSAP MOOCs miễn phí cho tất cả mọi người

Khóa học trực tuyến openSAP MOOCs miễn phí cho tất cả mọi người

7 Tháng Tư 2021

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp và UNICEF Việt Nam và được sự chỉ đạo, đồng ý của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp, Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp chia sẻ link đến các cơ sở GDNN về Khóa học OpenSAP MOOCs là sự sáng tạo […]

Thông tin đề tài “Đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp theo định hướng thị trường lao động và hội nhập quốc tế”

Thông tin đề tài “Đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp theo định hướng thị trường lao động và hội nhập quốc tế”

7 Tháng Tư 2021

Thông tin chung – Tên đề tài: “Đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp theo định hướng thị trường lao động và hội nhập quốc tế” – Mã số: CT2017-01-02 – Chủ nhiệm: TS. Vũ Xuân Hùng – Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp Nội dung […]

02439745020