Thông tin đề tài “Nâng cao khả năng tham gia của giáo dục nghề nghiệp vào chuỗi cung ứng nhân lực cho các nền kinh tế APEC”

Tháng Tư : 08-04-2021 Written by : trungtamkynang
font size :
  1. Thông tin chung

– Tên đề tài: “Nâng cao khả năng tham gia của giáo dục nghề nghiệp vào chuỗi cung ứng nhân lực cho các nền kinh tế APEC”

– Mã số: CT2017-01-08

– Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Quang Việt

– Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp

  1. Nội dung

2.1. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chung: Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao sự tham gia của GDNN của Việt Nam vào chuỗi cung ứng nhân lực cho các nền kinh tế APEC.

Mục tiêu cụ thể:

  • Hệ thống hóa, phân tích làm rõ cơ sở lý luận về khả năng tham gia của GDNN vào chuỗi cung ứng nhân lực cho các nền kinh tế APEC.
  • Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về phát triển kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao sự tham gia của GDNN vào chuỗi cung ứng nhân lực trong phạm vi APEC.
  • Đánh giá thực trạng khả năng tham gia của GDNN Việt Nam vào chuỗi cung ứng nhân lực cho các nền kinh tế APEC.
  • Phân tích điểm mạnh, yếu, cơ hội, thách thức và tác động của việc tham gia chuỗi cung ứng nhân lực APEC đối với sự phát triển GDNN Việt Nam.
  • Đề xuất một số giải pháp nâng cao sự tham gia của GDNN của Việt Nam đáp ứng yêu cầu của chuỗi cung ứng nhân lực cho các nền kinh tế APEC..

2.2. Đối tượng nghiên cứu:

Các giải pháp nâng cao khả năng tham gia của GDNN (các cơ sở GDNN) Việt Nam vào chuỗi cung ứng nhân lực cho các nền kinh tế APEC.

2.3. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng: (i) phương pháp nghiên cứu lý thuyết, phân tích, tổng hợp; (ii) phương pháp điều tra, khảo sát, thu thập và tổng hợp dữ liệu, (iii) phương pháp chuyên gia, (iv) phương pháp tiếp cận giáo dục học so sánh, (v) phương pháp tiếp cận hệ thống, (vi) phương pháp thống kê.

 2.4. Các kết quả chính: 

Đề tài tập trung làm rõ những nội dung chính sau:

i) Hệ thống hóa các khái niệm và vấn đề lý luận liên quan đến chuỗi cung ứng nhân lực, sự tham gia của GDNN trong chuỗi cung ứng nhân lực, đặc biệt đã xác định và đưa ra một tiêu chí để đánh giá sự tham gia của GDNN vào chuỗi cung ứng nhân lực. Đây là những nội dung mới của đề tài.

ii) Tổng hợp, phân tích thực trạng chuỗi cung ứng nhân lực APEC với các xu hướng dịch chuyển lao động, thực trạng của GDNN trong việc tham gia chuỗi cung ứng nhân lực APEC và một số bài học kinh nghiệm.

iii) Đề xuất một số nhóm giải pháp về thể chế nhằm nâng cao sự tham gia của GDNN vào chuỗi cung ứng nhân lực APEC, nhóm giải pháp phát triển kỹ năng đối với lao động và nhóm giải pháp nâng cao chất lượng GDNN cùng một số khuyến nghị cụ thể khác
3. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

3.1. Ý nghĩa lý luận

Kết quả nghiên cứu của đề tài cung cấp những luận cứ khoa học về khả năng tham gia của giáo dục nghề nghiệp vào chuỗi cung ứng nhân lực cho các nền kinh tế APEC.

3.2.Ý nghĩa thực tiễn

Kết quả nghiên cứu của đề tài làm cơ sở hoạch định chính sách chiến lược đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập khuôn khổ APEC với 1/3 các nền kinh tế thuộc Cộng đồng ASEAN

Tin tức khác

Tập huấn giảng dạy “Kỹ năng sáng tạo – khởi nghiệp” cho giáo viên cơ sở Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Đồng Tháp

Tập huấn giảng dạy “Kỹ năng sáng tạo – khởi nghiệp” cho giáo viên cơ sở Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Đồng Tháp

1 Tháng Mười 2021

     Sáng ngày 01/10/2021, Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp (Viện KHGDNN) tổ chức Tập huấn giảng dạy “Kỹ năng sáng tạo – Khởi nghiệp” cho giáo viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Đồng Tháp. Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Dự án “Thúc đẩy […]

Thông tin đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp huyện”

Thông tin đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp huyện”

13 Tháng Tư 2021

Thông tin chung – Tên đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp huyện” – Mã số: CB2019-02 – Chủ nhiệm: ThS. Phạm Xuân Thu – Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp Nội dung 2.1. Mục tiêu nghiên cứu […]

Khóa học trực tuyến openSAP MOOCs miễn phí cho tất cả mọi người

Khóa học trực tuyến openSAP MOOCs miễn phí cho tất cả mọi người

7 Tháng Tư 2021

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp và UNICEF Việt Nam và được sự chỉ đạo, đồng ý của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp, Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp chia sẻ link đến các cơ sở GDNN về Khóa học OpenSAP MOOCs là sự sáng tạo […]

02439745020