Hội đồng biên tập

14 Tháng Ba 2021

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP TẠP CHÍ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP Chủ tịch Hội đồng: Trương Anh Dũng,Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. Các Ủy viên – Phạm Vũ Quốc Bình, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; – Nguyễn Quang Việt, Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp; – Vũ Dũng, Viện Khoa học […]