Hội đồng Khoa học Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp

Tháng Ba : 16-03-2021 Written by : trungtamkynang
font size :

Hội đồng Khoa học  Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp nhiệm kỳ 2020-2022 được thành lập theo Quyết định số 17/QĐ-VKHGDNN ngày 13 tháng 2 năm 2020 của Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp.

Hội đồng Khoa học Viện là tổ chức tư vấn cho Viện trưởng về:

  • Chiến lược và kế hoạch phát triển nghiên cứu khoa học và công nghệ của Viện;
  • Các đề án, chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, công nghệ thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và lao động xã hội liên quan;
  • Xét duyệt đề cương và đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu;
  • Tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, phổ biến kết quả nghiên cứu.

Danh sách thành viên Hội đồng Khoa học Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp gồm:

TT Họ và tên Chức trách trong Hội đồng
1 TS. Nguyễn Quang Việt Chủ tịch
2 ThS. Phạm Xuân Thu Phó chủ tịch
3 ThS. Lê Thị Thảo Thư ký
4 TS. Nguyễn Đức Hỗ Ủy viên
5 ThS. Đặng Thị Huyền Ủy viên
6 ThS. Nguyễn Quang Hưng Ủy viên
7 ThS. Phùng Lê Khanh Ủy viên
8 ThS. Đỗ Văn Tuấn Ủy viên
9 TS. Nguyễn Thị Luyến Ủy viên
10 PGS.TS. Bùi Thế Dũng Thành viên mời
11 TS. Bùi Tôn Hiến Thành viên mời
12 PGS.TS. Trương Anh Hoàng Thành viên mời
13 PGS.TS. Nguyễn Trọng Khanh Thành viên mời
14 TS. Phan Chính Thức Thành viên mời
15 PGS.TS. Mạc Văn Tiến Thành viên mời
16 TS. Hoàng Ngọc Vinh Thành viên mời

 

Tin tức khác