Các Chương trình đào tạo bồi dưỡng

Tháng Ba : 17-03-2021 Written by : trungtamdaotaoboiduong
font size :

 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, hiện nay Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng, Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp đã mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ cho nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp như sau:

I. Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp

  1. Chương trình dạy trình độ sơ cấp theo thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
  2. Chương trình dạy trình độ Trung cấp theo thông tư số 28/2018/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 12 năm 2018, của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
  3. Chương trình dạy trình độ Cao đẳng theo thông tư số 28/2018/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 12 năm 2018, của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

II. Đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp

  1. Chương trình bồi dưỡng kỹ năng dạy học tích hợp
  2. Chương trình bồi dưỡng dạy học theo năng lực thực hiện
  3. Chương trình bồi dưỡng kỹ năng dạy học cho cán bộ tham gia giảng dạy tại doanh nghiệp.

III. Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp ở các địa phương, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp cận trình độ của các nước phát triển trong khu vực ASEAN và quốc tế (đào tạo trong nước, nước ngoài hoặc kết hợp cả hai hình thức).

IV. Đào tạo bồi dưỡng theo theo yêu cầu

  1. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp theo các chuyên đề;
  2. Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn (đề án 1956);
  3. Chương trình chuyển giao công nghệ đào tạo…

Tin tức khác