Tin tức & sự kiện

Tổng quan về khung trình độ quốc gia của Anh Quốc

Các chuyên gia của ILO chia sẻ các kinh nghiệm về hoạt động của Hội đồng kỹ năng nghề (KNN) và Chiến lược phát triển kỹ năng ngành của một số nước phát triển trên thế giới và khả năng thực hiện ở Việt Nam Theo ông Nguyễn Chí trường Vụ trưởng Vụ Kỹ năng […]

Tổng quan về khung trình độ quốc gia của Anh Quốc

Các chuyên gia của ILO chia sẻ các kinh nghiệm về hoạt động của Hội đồng kỹ năng nghề (KNN) và Chiến lược phát triển kỹ năng ngành của một số nước phát triển trên thế giới và khả năng thực hiện ở Việt Nam Theo ông Nguyễn Chí trường Vụ trưởng Vụ Kỹ năng […]

Tổng quan về khung trình độ quốc gia của Anh Quốc

Các chuyên gia của ILO chia sẻ các kinh nghiệm về hoạt động của Hội đồng kỹ năng nghề (KNN) và Chiến lược phát triển kỹ năng ngành của một số nước phát triển trên thế giới và khả năng thực hiện ở Việt Nam Theo ông Nguyễn Chí trường Vụ trưởng Vụ Kỹ năng […]

Tổng quan về khung trình độ quốc gia của Anh Quốc

Các chuyên gia của ILO chia sẻ các kinh nghiệm về hoạt động của Hội đồng kỹ năng nghề (KNN) và Chiến lược phát triển kỹ năng ngành của một số nước phát triển trên thế giới và khả năng thực hiện ở Việt Nam Theo ông Nguyễn Chí trường Vụ trưởng Vụ Kỹ năng […]

Tổng quan về khung trình độ quốc gia của Anh Quốc

Các chuyên gia của ILO chia sẻ các kinh nghiệm về hoạt động của Hội đồng kỹ năng nghề (KNN) và Chiến lược phát triển kỹ năng ngành của một số nước phát triển trên thế giới và khả năng thực hiện ở Việt Nam Theo ông Nguyễn Chí trường Vụ trưởng Vụ Kỹ năng […]

Tạp chí Hội đồng biên tập Thể lệ đăng bài

Thư viện ảnh

Video

02439745020